Archive for ตุลาคม 2015

Mozilla เชิญชวนให้ร่วมเสนอโครงการ Open Source โดยจะให้เงินสนับสนุน 1 ล้านดอลลาร์

Mozilla ประกาศจะจ่ายเงินให้กับโครงการ Open Source ที่ควรได้รับการสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ จึงได้มีการเชิญชวนให้ช่วยกันเสนอโครงการเข้ามา โดยจะเลือกจากรายชื่อโครงการ Open Source ที่ Mozilla ใช้งาน จำนวน 10 โครงการ สามารถเสนอกันเข้ามาได้ที่ https://lists.mozilla.org/listinfo/moss

Mozilla เป็นผู้ดูแล Open Source หลายตัวเลยทีเดียว เพราะที่ผ่านมาโครงการดีดีเหล่านั้นอาจมีทุนไม่พอ หรือไม่สามารถทำเงินได้เท่าที่ควร จนบางโครงการอาจจะต้องยกเลิกไปเลยก็มี แต่ก็ได้ Mozilla ที่ได้นำเงินเข้ามาสนับสนุน ทำให้โครงการ Open Source หลายตัวยังสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

Square บริษัทจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์พกพา ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐแล้ว

Square หรือบริษัทจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์พกพา จะขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยใช้ตัวย่อว่า SQ ซึ่งจากเอกสารการเงินที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในครึ่งแรกของปี 2015 นั้น บริษัทมีรายได้ 560.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อหักลบต้นทุนแล้วบริษัทขาดทุนอยู่ 77.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคาและวันเวลาในการขายหุ้นนั้น ยังไม่มีประกาศออกมา คาดว่าจะมีประกาศตามมาภายหลังเร็วๆนี้ย่างแน่นอน